Lovisa Invalider

 

Koti / Hem
Verksamhet
Kontaktuppgifter
Länkar
Respons
Bli medlem

Loviisan seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry

Föreningen grundades 1979 och verksamhetsområdet är Lovisa med grannkommuner. Föreningens uppgift är att vara en förbindelselänk mellan de handikappade samt att bevaka deras intressen. Föreningen har tagit ställning till och gett utlåtanden i frågor som berör de handikappade.

Föreningens verksamhetsidé är att sammanföra handikappade i Lovisa med omkringliggande kommuner.

Samt att i samarbete med andra handikapporganisationer som verkar på orten ordna rekreations-, skolnings- och informationstillfällen.

Föreningens stadgar specificeras av följande:
· att inom sitt verksamhetsområde vara en förbindelselänk mellan personer med bestående handikapp
· att främja möjligheterna för handikappade att vara jämbördiga och fullvärdiga medlemmar i samhället och att bevaka deras intressen
· att upprätthålla och utveckla handikappades psykiska vitalitet och funktionsförmåga, deras ansvarskänsla och samhörighet samt att fördjupa deras samhälleliga insikter och även på annat sätt stöda dem.